Kuka ja mistä kirjoitetaan?

Muokkaus 31.12.2015: Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on toistaiseksi lopetettu. Sari Salminen jatkaa kirjoittamista eläinten hyvinvointiasioista blogissa osoitteessa elikoista.com

Olen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen. Aiemmin o
len toiminut pieneläinlääkärinä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojelusäädösten valmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) sekä eläinsuojelun valvonnan ohjaajana Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira).

Blogissa kirjoitan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä asioista. Ajatuksena on herättää keskustelua sekä edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Eläinsuojeluasiamiehen tehtävät löydät sivun alalaidasta.

maanantai 27. lokakuuta 2014

Eläintenpitokiellot


Eläintenpitokielto voidaan määrätä henkilölle, joka on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta. Myös eläinsuojelu- tai eläinkuljetusrikkomuksesta tuomitut voidaan määrätä eläintenpitokieltoon, mikäli tuomittu katsotaan soveltumattomaksi huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. Vaikka rikokseen tai rikkomukseen syyllistyneelle ei tuomittaisi varsinaista rangaistusta, voidaan hänet silti määrätä eläintenpitokieltoon.

Törkeään eläinsuojelurikokseen syyllistyneille määrätään pääsääntöisesti aina eläintenpitokielto, vain erityisen painavasta syystä johtuen voi tuomioistuin olla määräämättä kieltoa.

Eläintenpitokiellon sisältö
Eläintenpitokielto voi koskea vain tiettyjä eläinlajeja tai yleisesti kaikkia eläimiä. Eläintenpitokieltoon määrätty henkilö ei saa omistaa, pitää tai hoitaa eläintä eikä muutoin vastata eläinten hyvinvoinnista.

Poikkeustapauksissa ja vain erityisistä syistä johtuen tuomioistuin voi kuitenkin määrätä eläintenpitokieltoon tuomitulle oikeuden omistaa eläimiä, jotka eivät olleet rikoksen kohteena ja jotka jo olivat tuomitun omistuksessa eläintenpitokieltopäätöstä tehdessä. Tässäkään tapauksessa tuomitun omistamat eläimet eivät kuitenkaan saa olla tuomitun hoidossa eikä tuomittu saa vastata niiden hyvinvoinnista.

Eläintenpitokielto voi olla joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikaisen eläintenpitokiellon pituus on aina vähintään yksi vuosi. Pysyvä eläintenpitokielto voidaan määrätä, mikäli tuomittu on syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen, hänet on aiemmin tuomittu määräaikaiseen eläintenpitokieltoon tai hänen terveydentilansa on heikko, ja jonkin edellä mainitun lisäksi häntä pidetään pysyvästi kykenemättömänä omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläintä taikka muutoin vastaamaan eläinten hyvinvoinnista.

Lisää tietoa eläintenpitokiellosta löytyy elukkajuristin kotisivuilta.

Eläintenpitokieltojen määrät ja jakautuminen
Vuosien 2005 – 2012 aikana eläintenpitokielto määrättiin yhteensä 424 henkilölle. Samana aikana eläinsuojelurikoksista, -rikkomuksista ja eläinkuljetusrikkomuksista tuomittiin yhteensä 1082 henkilöä, eli noin 40 % eläinsuojelurikoksiin tai -rikkomuksiin syyllistyneistä määrättiin eläintenpitokieltoon.

Pysyviä eläintenpitokieltoja määrättiin vain harvoin, kaikista vuosien 2005 – 2012 aikana määrätyistä eläintenpitokielloista vain 17 % oli pysyviä ja loput määräaikaisia. Määräaikaisten eläintenpitokieltojen kesto oli keskimäärin 4,1 vuotta (mediaani 4,4 vuotta). 

Eläintenpitokieltoon määrättyjen vuosittainen lukumäärä
 
Eläintenpitokieltoihin määrättyjen vuosittainen lukumäärä on kasvanut 1990 – luvulta tähän päivään. Vuosina 1992 – 1995 vain muutama henkilö tuomittiin vuosittain eläintenpitokieltoon. 1990 – luvun puolivälistä 2000 – luvulle eläintenpitokieltojen määrä vaihteli vuosittain noin kymmenestä kahteenkymmeneen. 2000 – luvun alkupuoliskolla eläintenpitokieltoja määrättiin vuosittain kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen. Vuosien 2006 – 2012 aikana eläintenpitokieltojen vuosittainen määrä vaihteli noin viidestäkymmenestä lähes seitsemäänkymmeneen.

Eläintenpitokieltorekisteri
Eläintenpitokieltoon määrätyt merkitään oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin, kiellon noudattamisen valvomiseksi. Rekisteriin tallennetaan eläintenpitokieltoon määrätyn henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä tiedot eläintenpitokiellosta, kuten sen alkamisajankohta, kesto ja muu sisältö.

Tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli eläintenpitokielto kumotaan tai kun määräaikainen kielto on päättynyt. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen tiedot siirretään oikeusrekisterikeskuksen arkistohakemistoon, jossa ne ovat viranomaisten käytettävissä viisi vuotta. Tämän jälkeen rekisteritiedot poistetaan lopullisesti.

Lisää tietoa eläintenpitokieltorekisteristä sekä rekisteritietojen luovuttamisesta löytyy eläinsuojeluasiamiehen elokuun blogista.

Lähteet:


Teksti: Satu Määttänen